måndag 29 juni 2015

"Vätten" av Mikael Strömberg

Vätten
MikaelStrömberg
Vätten av Mikael Strömberg är författarens debutroman. Tog mig an att läsa den här boken mest av nyfikenhet, men med en viss tveksamhet. Fick väldigt blandade känslor efter att ha läst Inmurad, och hade dessförinnan fått en del onda aningar inför Vätten, återkommer till det.

Fann även i den här skräckromanen ett visst likartat mönster och en ganska egen stil. Det börjar riktigt bra, kusligt på ett sådant mysrysligt sätt: En nattlig resa från Norrland tillbaka hem till Stockholm för en lite småputtrig trött barnfamilj; mamman Karin, egotrippade pappan Peter och två små barn (3-åriga Moa och Alma 8 månader). Och något händer naturligtvis på vägen hem. När familjen till slut är hemma i Midsommarkransen och Peters barndomskamrat Jimmy kommer in i bilden avtar mitt intresse för handlingen lite, men fortfarande är det riktigt spännande och man vill genom hela boken - hur det än är - veta hur allt hänger ihop och vart det skall bära hän. Man finner verkligen ingen sympati med bokkaraktärerna heller i den här romanen (precis som i Inmurad), möjligtvis med undantag för rottweilervapen Rizzo (som redan som valp verkar ha problem med torra och spruckna trampdynor - va?!).

För egen del har jag lite svårt att tycka att sådant på tok in i detalj beskrivet och frossande i slemmigt, slabbigt äckelgegg är skräck. Och visst fanns det en rejäl dos av den varan även i Vätten, tyvärr. Den där faran som lurar i kulissen, som låter sig anas genom en rysning, det däremot är skräckframkallande för mig. När små barn och djur utsätts för något överdrivet makabert angrepp eller våld, känner jag mest avsky, väljer oftast bort sådana böcker för att de får mig att må rent dåligt. Visste nu att sådant förekom i den här boken och det är där den där stora tveksamheten kom in i bilden.

Ord... Trodde faktiskt att jag var ganska hyfsat bra på ordkunskap, men Vätten lärde mig motsatsen. Exempel 1: Kapitelrubriken "Ävlan" - ok, "äflan" har man stött på i gammal litteratur från runt sekelskiftet, men hur många vet vad ordet betyder idag? Exempel 2: ..."impertinent" (s. 237) - var tvungen att slå upp ordet, som betydde näsvis, lite ålderdomligt ord kanske men bra mycket bättre än impertinent, som jag troligtvis inte är ensam om att inte veta vad det betyder. Berättelser i berättelsen från förr i tiden, sådant gillar jag... Men! Ibland skär det sig så fruktansvärt. Exempel 1: Emmy på 30-talet som tyckte "mysfaktorn" trappades ner då snön och kylan kom. Exempel 2: Lars-Erik som -38 sa: "Vilken tid det tog! Är du förlamad, eller?". Ytterst tveksam till om man på 30-talet räknade med "mysfaktor" eller avslutade frågor med "eller?". Sådana där detaljer kan reta mig mer än det borde.

Skräckromaner/noveller är inte bara skräck, det kan vara humor också. Här finner man den till exempel i Peters överspändhet. Överspända karaktärer är kul (H.P. Lovecraft är bl.a bra på sådant). Humor blir det även med fördomarna mellan landsortsbor och boende i huvudstaden (i detta fall f.d. landsortsbor). Kopplingen till John Ajvide Lindqvists roman "Låt den rätte komma in", i form av rykten som i handlingen menar finnas om vampyrer i Blackeberg var skoj, med tanke på att Mikael Strömberg verkar vara på uppgående som den förre författarens kronprins, vad gäller svensk skräck.

Blev lite besviken på framställningen av vätten. Hade faktiskt önskat att det verkligen var ett försök att framställa detta väsen ur gammal folktro på ett mer "riktigt" sätt. Men vätten var ju ingen vätte, eller var det det? Blev inte riktigt klok på det där.

Spännande var det hur som helst, trots alla små irritationsmoment, och det är en bok som jag själv upplevde inte kunde varvas med andra böcker samtidigt.

Eftersom det här handlar om en debutroman tar jag givetvis hänsyn till det när betyget sätts.

Betyg: 3/5


lördag 27 juni 2015

New truths are revealed...


Arkiv X, färde säsongen, spelades in 1996-1997. Fjärde säsongens avsnitt:

 1. Herrenvolk 
 2. Home 
 3. Teliko 
 4. Unruhe 
 5. The Field Where I Died 
 6. Sanguinarium 
 7. Musings Of A Cigarette-Smoking Man 
 8. Tunguska 
 9. Terma 
 10. Paper Hearts 
 11. El Mundo Gira 
 12. Leonard Betts 
 13. Never Again 
 14. Memento Mori 
 15. Kaddish 
 16. Unrequited 
 17. Tempus Fugit 
 18. Max 
 19. Synchrony 
 20. Small Potatoes 
 21. Zero Sum 
 22. Elegy 
 23. Demons 
 24. Gethsemane

Baksidestext: 
"Tragedierna i Mulders närhet stärker hans tro på en omfattande konspiration, men han inser samtidigt att hans sökande efter sanningen hotar dem som står honom närmast."

Några ord om första avsnittet:

1. Herrenvolk: Jagad av utomjordingen Bounty Hunter, tar Jeremiah Smith (en utomjordisk rebell med helande egenskaper och möjlighet att skifta skepnad) med sig Mulder till ett lantbruk där han finner åtskilliga små flickor arbeta, samtliga är identiska med Mulders syster i den ålder hon befann sig i vid bortförandet. Flickorna visar sig förstås vara kloner av systern.


"Life... is like a box of chocolates. A cheap, thoughtless, perfunctory gift that nobody ever asks for. Unreturnable, because all you get back is another box of chocolates. So, you're stuck with this undefinable whipped-mint crap that you mindlessly wolf down when there's nothing else left to eat. Sure, once in a while, there's a peanut butter cup, or an English toffee. But they're gone too fast, the taste is fleeting. So you end up with nothing but broken bits, filled with hardened jelly and teeth-shattering nuts, and if you're desperate enough to eat those, all you've got left is a... is an empty box... filled with useless, brown paper wrappers."

- The Cigarette-Smoking Man (avsnitt 6: Sanguinarium)


fredag 26 juni 2015

Fjärde kvartalet

Fjärde kvartalet av jordbruksarbeten m.m. under...

...Slagtmånad (oktober):
"Sedan all gröda - säd, foder och rotfrukter - är inbärgad, vidtager omedelbart tillbrukningen af vårlanden, hvilken bör företagas, innan jorden ännu genomblötts af de ymniga höstregnen. Den jord, som skall besås påföljande vår, plöjes, och plöjningen bör ske med stor omsorg, till lika djup och med jämna bottenfåror, så att inga gropar, i hvilka vattnet kan samla sig, uppstå. Jorden bör sedan öfver vintern få ligga i öppen fåra, så att luften och kölden ha fritt företräde, hvarigenom vittringen påskyndas. Åkrarna förses med afloppsfåror, hvilka efter plöjningen upprensas. Gödsling af vårsädeslanden, vare sig den sker med naturliga eller konstgjorda gödningsämnen, bör helst verkställas på hösten, då gödseln utföres på åkern, men icke nedharfvas. Om man till gödning af vårsäden använder kompostgödsel eller väl brunnen stallgödsel, bör dock gödslingen ske först på våren strax före sådden. Likaså böra de konstgjorda gödningsämnen, som äro starkt kväfvehaltiga, utströs och myllas samtidigt som utsädet. Närmast efter vårlandens tillbrukning har man att med kraft taga itu med trädesjordens höstplöjning, hvilken bör vara afslutad, innan jorden ännu är sur och tillfrusen. Plöjningen bör äfven här ske till lika djup och med jämna bottenfåror, och jorden bör sedan ligga i öppen fåra. I sammanhang med höstplöjningen kunna äfven djupplöjning samt, å torr och väl afdikad mark, alfluckring verkställas. S.k. vallplöjning (vallbrott), d.v.s. plöjning af ängs- och hagmark samt insådda fleråriga gräsvallar, kan uppskjutas till sist. Den kan vanligen fortgå till sent på hösten, då åkerjorden ej mera kan bearbetas. Å förut ej upptagen mark böra före plöjningen stubbar och stenar samt tufvor och mullvadshögar undanskaffas. I sammanhang med höstbruket böra också humlegårdarna tillses och nya sådana anläggas. Rishumlegårdar rensas från ogräs och förses med nytt ris (helst af al); säng- och kuphumlegårdar gödslas med stallgödsel, som sedan täckes med den upphackade jorden. Ett af de viktigaste höstarbetena är dikningen, som bör fortsättas så länge jorden kan bearbetas."

...Wintermånad (november):
"De i föregående månadslista omförmälda arbeten fortsättas efter behof, så länge väderleken tillåter. Ängar och betesvallar öfvergödslas, och den å dessa befintliga gödseln efter de kreatur, som där betat, utsprides. Mergel upptages och lägges i hög; likaså dyjord. Höstvattnade ängar torrläggas, innan marken fryser till. Rotfrukterna tillses och vädras. Af öfriga arbeten må nämnas: stenbrytning, grundläggningsarbeten för byggnader, ämnade att uppföras nästa år, skogens rensning från förtorkade och sjuka träd, ungskogens gallring, betesmarkens röjning m.m. Vid röjning för bete bör löfskogen sparas så mycket som möjligt, men barrskogen fällas, där barr- och löfträd förekomma blandade; alla buskar utom hassel borthuggas. De kvarlämnade träden underkvistas. De afhuggna riset utbredes sedan öfver marken. Från november till början eller slutet af februari är lämpligaste tiden att fälla byggnadstimmer samt i öfrigt allt det virke, af hvilket man fordrar varaktighet."

...Julmånad (december):
"Ett af de viktigaste göromålen i denna månad är anläggning af komposter samt gödselns omsorgsfulla skötsel. Gödseln blandas med dyjord m.m., och den flytande spillningen samt gödselvattnet samlas i en särskild dyngbrunn och uppumpas därifrån då och då på gödselhögen. Rotfrukterna efterses; spannmålen på magasinerna omskoflas och skötes noggrant. I öfrigt fortsättas eller företagas för årstiden lämpliga arbeten, såsom skogsgallring, timmerfällning, huggning och klyfning af gärdesgårdsvirke, fällning af löfskog till slöjdvirke, huggning och uppläggning af ved till bränsle m.m. Snövattnet beredes aflopp i kanaler och diken. Vinterkörslorna taga sin början, så snart föret tillåter (se januari). Rörvass uppskäres, när isen bär."torsdag 25 juni 2015

Tredje kvartalet

Ur Minnesbok från 1899:

Tredje kvartalet av jordbruksarbeten m.m. under...

...Hömånad (juli):
"Omedelbart efter klöfverskörden plöjas tvååriga klöfverfält, som på hösten skola besås med hvete, samt harfvas kort därefter och beredas för sådden. Slåttern å ängarna verkställes. Rätta slåttertiden för nästan alla grässlag är, innan de slutat blomma och frösättningen börjat. Till gröngödning afsedda växter nedplöjas omkring en månad före såningstiden. Frösamling sker i den mån gräsväxterna mogna; sålunda verkställes fröskörd af timotej, när axen börja ljusna och toppaxen börja släppa fröna, af klöfver, då de flesta blomhufvudena äro svartbruna och låta söndergnugga sig. Rödklöfverfröet bör då vara gulviolett, alsikeklöfverfröet mörkgrönt och hvitklöfverfröet brandgult. Ängskaflefröet skördas, när axen börjat "fälla" (fröna), vanligen redan vid midsommar. Under första hälften af denna månad sås höstraps. I norra och mellersta Sverige sker sådden af gammal råg redan mot slutet af juli eller de första dagarna af augusti; i södra Sverige däremot senare. Efter regniga och kalla somrar bör rågsådden ske tidigare, efter torra och varma senare; i förra fallet användes helst gammal, i det senare ny råg (se augusti). Rågskörden samt skörden af tidiga ärter börja de sista dagarna i juli eller de första i augusti (se denna månad). Kumminfrö är moget och insamlas mot juli månads slut."

...Skördemånad (augusti):
"Skörden af råg och "brådärter" börjar eller fortsätter, och närmast efter denna följer höst- och vårhveteskörden. Rågen är skördemogen, när halmen gulnar och kornen äro fasta och lätt kunna tryckas ur axen; ärterna, när de nedersta baljorna gulna; hvete, som skall användas till mjöl eller gryn, när kornen hafva en fast, vaxartad kärna, som degar sig mellan fingrarna. Utsädeshvete bör däremot få fullmogna. Vicker, som lämnas till frösättning och ej skördas grön, inhöstas, då de nedre skidorna äro mogna. Humlen skördas, när kopporna äro gulgröna och dofta starkt, samt "mjölet" å dessa är klibbigt och färgar ifrån sig. Som redan nämdt, sås gammal råg i mellersta och norra Sverige redan i slutet af förra eller början af denna månad. I södra delarna af landet sås den däremot först mot slutet af augusti eller i september. Ny råg sås i mellersta Sverige ett stycke in i denna månad, enligt "bondepraktikan" från Larsmässan till Bertilsmässan (10-24 augusti). I västra och södra Sverige sker sådden af ny råg först i september. Samtidigt med eller omedelbart efter rågen sås hvetet. På de fält, som skola nedläggas till flerårig vall, sås timotejfrö i höstsäden. Sedan andra skörden inbärgats, företages höstvattningen af silängar."

...Höstmånad (september):
Sädesskörden fortsättes och afslutas nu, hvarvid de återstående sädesslagen inbärgas i följande ordning: korn, sena ärter, åkerbönor, hohvete och hafre. Kornet är moget, när stråets öfversta led är gul, axen stå i rödt ("stå i rönne") och böja sig nedåt, samt kornen äro gula, fullmatade och icke mjöliga. Hafren skördas, då de öfversta kornen i vippan äro så fasta, att deras vaxartade kärna degar sig, då de sammanpressas mellan fingrarna. Ärter äro skördemogna, då de nedersta baljorna äro fullt utbildade och börja ljusna; åkerbönor, då en del af baljorna börjat mörkna och bönstjälkarna att gulna. I midten eller slutet af månaden upptages potatisen, som är skördemogen, då blasten börjar gulna och rotknölarna lätt lossna. Öfriga rotfrukter inhöstas äfven, rofvorna vanligtvis sist. Andra klöfverskörden inbärgas jämväl i denna månad. Klöfvern antingen hässjas till hö eller hellre användes till grönfoder eller nedlägges till surfoder. Sådd af ny råg verkställes såsom förut nämndt, i södra och mellersta Sverige först i denna månad, likaså stundom sådd af gammal råg i de södra landsdelarna. S.k. senråg kan äfven i mellersta Sverige sås i denna månad eller t.o.m. i oktober."onsdag 24 juni 2015

"De utstötta" av Elly Griffiths

De utstötta
Elly Griffiths
De utstötta av Elly Griffiths är den sjätte delen i deckarserien om arkeologen Ruth Galloway.

Det här är den första roman jag läser av Elly Griffiths och blev riktigt mäkta imponerad. Har inte läst en så bra kriminalroman sedan Henning Mankells serie om Kommissarie Kurt Wallander, vilken var en bokserie jag följde slaviskt vartefter böckerna kom ut under hela 90-talet. Så underförstått var det här något i genren som passade mig helt perfekt.

Har kanske nu ganska höga förväntningar på att nästa bok i serien skall vara lika bra, den sjunde delen "De öde fälten" väntas komma ut i svensk översättning i slutet av nästa  månad.


Så här beskrivs handlingen i De utstötta från förlaget:

"Vid en utgrävning vid slottet i Norwich hittar arkeologen Ruth Galloway skelettet av mor Krok, en kvinna som hängdes 1867 för att ha mördat flera barn.
Kommissarie Harry Nelson har inte tid med mördare från 1800-talet, han är djupt involverad i fallet där tre barn i tur och ordning hittats döda i samma familj. Han är säker på att någon i deras närhet ligger bakom. Kort därefter sker en kidnappning och det enda polisen har att gå efter är en lapp från gärningsmannen.
Samtidigt blir Ruth alltmer engagerad i fallet med mor Krok och ett fynd i graven, en amulett, lämnar inte Ruth någon ro. När ett teveteam kommer till platsen för att dramatisera mor Kroks liv blir Ruth av en slump alltmer indragen även i polisutredningen."

Denna deckare bjuder på intressanta historiska platser och spännande händelseutvecklingar; gamla och nya mord; arkeologi, historia och kriminalteknik. Här finns annorlunda och roliga karaktärer samt väldigt komplicerade relationsdrama i lagom dos. Denna mix kombineras sen med riktigt obehagliga hemska händelser, mytologi, mystik och sådant som gränsar till det övernaturliga. (Se även: En smakebit på søndag).

En äkta brittisk deckare när den är som allra bäst och jag längtar redan till nästa bok i serien med den oglamorösa Ruth i huvudrollen.

Betyg: 5/5Andra kvartalet


Från självhushållets tid (1966) berättar Torsten Nothin (1884-1972) om det moderna samhällets framväxt runt mitten av 1800-talet. Under den tiden kom stambanorna till, liksom det moderna bankväsendet, handeln blev fri, industrialiseringen tog fart. Men bönderna var fortfarande den största samhällsklassen och dessa fortsatte med det gamla sättet att leva; genom självhushållning.

Självhushållets tid ger en levande bild av ett för länge sedan försvunnet samhälle, för den som intresserar sig för det nuvarande samhällets ursprung och framväxt. De äldre tidernas jordsplittring och de senare laga skiftena, finns som bakgrund till att förklara den tid Nothin så inlevelsefullt berättar samt återberättar från sådant han hört från äldre generationer.

Nothin levandegör en tid och sina minnen med bakgrund av sin uppväxt i ett komministerhem i Småland. Han berättar om hur han som barn och ung minns och upplevde självhushållet, hur människorna då tänkte och kände, trodde och uppfattade livet omkring sig, liksom den skrock och vidskepelse som levde ibland dem.

Den odlade åkerarealen i Sverige lär ha varit störst på 1920-talet, med ca 3.800.000 hektar. Av landets befolkning lär det år 1760 ha varit ungefär 80% som varit jordbruksfolk (siffrorna är hämtade ur boken).

Boken tar upp självhushållets olika arbetsformer, arbetskraften ("lagstadda tjänare", torpare och arbete mot dagpenning eller ackordsersättning av backstugesittare) och deras villkor, livsföringen i hemmen, den eländiga fattig- och sjukvården, emigrationen till Amerika och dess orsaker, hur kvarvarande torparklass dog undan och försvann samt slutligen; om självhushållets upphörande.

Vill gärna ur boken återge ett par citat som hämtats från en utgiven bok från 1774, där en Johannes Gaslander, kyrkoherde i Burseryd (Jönköpings län) beskriver allmogens hushåll (detta lär ha avsett ett bondehushåll under just den tiden, först senare uppstod de egendomslösa torparna som stor samhällsgrupp, därefter även backstugusittare och statare):

"Frukosten består vanligen av litet kall gröt och sur mjölk, som blivit kvar av förra dagens kvällsmål. Om ej något sådant är till hands bestås ett litet stycke bröd, sällan med ost eller smör, ty dessa varor måste föras till staden och säljas för att få pengar till skatten. Frampå förmiddagen åts davar (dagvard)."

Exempel som här nämns som kost, lär då ha varit enligt Gaslander: kål, ärtvälling, rovvälling, gröt och mjölk eller annat att doppa gröten i.

"Middagen, som åts omkring kl 2 e.m., bestod av vad som blivit över vid davar eller av någon mjölgröt eller ibland av sill och sur mjölk. Aftonmåltiden bestod vanligen av gröt och sur mjölk eller annat att doppa gröten i. Söt mjölk bjöds aldrig, än mindre grädde, ty den måste användas till smör till försäljning. För att spara på mjölken, särskilt vintertid då det var ont om den, användes surt lingonmos eller lingonsaft."

Lätt- och snabbläst liten bok på 144 sidor med tio korta kapitel, var och en fängslande på sitt vis. En gammal begagnad bok köpt på bokbörsen, men även gamla böcker har ju ibland ett värde att lyftas upp på nytt, detta är helt klart en sådan.

~


Ur Minnesbok från 1899:

Andra kvartalet av jordbruksarbeten m.m. under...

...Gräsmånad (april):
"Gödsling af vårsädeslanden, vare sig man härtill använder artificiella gödningsämnen eller väl brunnen stallgödsel, bör helst ske på hösten, men om så ej skett, verkställes den nu. Dock är att märka, att de konstgjorda gödningsämnen, som hafva hög kväfvehalt, alltid böra utströs vid sådden och nedmyllas samtidigt med utsädet. Gräsvallarna öfvergödslas. Ängar och parker röjas från löf, sjögräs, hafstång, torra grenar och allt slags afskräde, som upplägges i komposthögar eller uppbrännes ute på ängen. Det vissnade fjolårsgräset å gräsvallar och ängsmarker afsvedes, och å platserna efter bränningen utsås vickerhafre eller lämpliga foderväxtfrön. Mosslupna ängar, som man ej tänker upplöja, harfvas, då kälen helt litet gått ur marken; mossan brännes, gräs- och andra foderväxtfrön utsås, och vallen tillvältas. Denna och början af nästa månad är lämpligaste tiden för vårvattningen af ängarna; vattningen sker ett par gånger i veckan, om väderleken är regnig dock mera sällan; vid torka och värme vattnas ännu oftare, men endast helt svagt. Så fort jorden reder sig, börjas vårbruket å åkerjorden. Först utföres med tillhjälp af en mullplog ("mullskopa") den vid höstdikningen uppkastade jorden på åkrarna, hvarpå dessa sladdas, harfvas och vid behof vältas före sådden; på lätt jord är det vanligen tillräckligt att endast harfva. Efter sådden och myllningen uppköras tegfårorna, och afloppsrännor upptagas öfver vändtegarna. Vältning verkställes på lös jord omedelbart efter sådden, på styf först när säden kommit upp och något så när skyler åkern. Klöfver- och gräsfrö sås i höstsäden, ju tidigare dess bättre, helst bittida på morgonen och vid vindstilla. Af vårsädesslagen sås hafre och trindsäd (ärter och vicker) vanligen först. Hafren bör sås så tidigt som möjligt, så snart jorden väl reder sig, d.v.s. icke klibbar vid redskapen, men ännu är fuktig i botten. Kalla och torra vårar bör hafren sås senare än varma och våta. Vicker och ärter äfvensom åkerbönor sås äfven så tidigt ske kan, undantagandes vicker afsedd till grönfoder, som kan sås senare. Närmast i ordningen efter föregående sorter sås i regel vårhvete, vårråg och korn, vanligen dock först i maj. Potatisåkrarna uppköras i denna månad och beredas till sättningen, som vanligen sker sedan sådden af vårsäden är afslutad. I humlegården omgräfvas kuporna och beskäras humlerötterna, hvarefter humlen störas. Morotssådden verkställes så tidigt som möjligt, vanligen i slutet af april eller början af maj. Hägnaderna tillses och lagas."

...Blomstermånad (maj):
"Sådden af vårsäd börjar eller fortgår. Sålunda sås, som redan nämndt, i denna månad vanligen råg, hvete och korn; jorden bör då ha uttorkat så mycket, att den fullständigt reder sig. Vidare sås nu vårraps samt under månadens senare hälft hampa. Lin sås i slutet af denna eller början af nästa månad. Klöfver- och gräsfrö insås i vårsäd strax efter dennas myllning och före vältningen. Hösthvetet öfverharfvas, när torka inträffar och jorden är styf samt hårdnar och spricker. Klöfvern gipsas, när den uppväxt så pass, att den väl täcker fältet. Af rotfrukter sås eller sättas följande sorter i den ordning, hvari de här uppräknas: morötter (om ej redan sådda), kålrötter, gula rofvor, hvitbetor och potatis. En à två veckor efter sättningen harfvas potatislandet tvärs öfver fårorna; när en och annan planta sticker upp, harfvas på nytt längs fårorna; när potatisen allmänt är uppe, harfvas för tredje gången tvärs öfver. Uppkommer ogräs senare, bortrensas det med hacka. Då potatisstånden äro c:a 30 cm höga, kupas de. Tvärplöjning eller sneddning af trädan verkställes så fort som möjligt efter vårbrukets slut. Komposterna omskottas och vattnas med gödselvatten och urin. Torf- och dyjordskomposter utspridas på fälten före trädans plöjning. Täckdikning och vattenafledningar verkställas. Plantor sättas och frön sås af skogsträd, så snart öfre lagret af skogsmarken är fri från käle."

...Sommarmånad (juni):
"Först mot slutet af denna eller t.o.m. i början af nästa månad sås vanligen hvita rofvor; mot månadens midt sås bohvete; spergel kan sås nu eller längre fram på sommaren. Midsommarråg sås vanligen i midten af juni eller början av juli. Trädans uppkörning och mergling verkställas, om detta ej redan skett; strax före trädesplöjningen är rätta tiden att kalka åkerjorden. Rotfrukterna gallras och rensas. Hösthvetet rensas från ogräs samt från däri växande rågax, hvilka afmäjas. Odlingsarbeten företagas; bränning af mossodlingar sker bäst under senare delen af juni samt under juli månad. Täckdikning fortsättes. Löf brytes mot slutet af denna eller i början af juli månad, åt fåren löf af björk, al, hassel, lönn, alm, rönn och oxel m.fl., åt hästarna asplöf. Komposter uppläggas, och de gamla omskottas och vattnas. Stallgödseln utföres, utbredes och nedplöjes före slåttern, helst redan före midsommar; å lös jord dröjer man dock gärna med stallgödselns utföring till strax före sådden. Likaså gödslas med kompostgödsel först vid eller strax före sådden. Första klöfverskörden verkställes, när alla blommor äro väl utslagna och hela fältet lyser rödt, vanligen vid midsommartiden."tisdag 23 juni 2015

"Pappersstäder" John Green

Pappersstäder
JohnGreen
Pappersstäder av John Green beskrivs på följande vis från förlaget:
"Quentin Jacobsen har älskat den iögonenfallande och äventyrslystna Margo på avstånd i hela sitt liv. Ända sedan de som grannbarn lekte tillsammans. Så när hon öppnar fönstret till hans rum och klättrar in i hans liv igen och övertalar honom att följa med på en genialiskt hämndaktion följer han med.
Efter deras natt tillsammans kommer Quentin till skolan för att upptäcka att Margo - som alltid varit något av en gåta - nu har förvandlats till ett mysterium. Hon brukar försvinna ibland, men aldrig så här länge. Kan hon vara död? Men snart upptäcket Quentin att Margo lämnat subtila, smarta ledtrådar bara för honom. Budskapet är tydligt: Hitta mig om du kan!
Vägen mot gåtans lösning är vindlande och tvingar Quentin att inse att ju närmare han kommer Margos gömställe desto mindre vet han egentligen om henne. Och kommer han att hinna fram innan hon försvinner igen?"
För egen del fick jag ganska direkt känslan av att den här författaren hade använt sig av Jon Krakauers bok ("In i vildmarken"), om Christopher Johnson McCandless levnadsöde, för att skriva den här boken. Och mycket riktigt hänvisades ju till den i slutet ("Författarens tack"), som en av de två böcker som för författaren uppges ha varit "synnerligen användbara".

Det här är en kulturellt väldigt amerikansk bok (dikten "Strån av gräs" av Walt Whitman, som går som en röd tråd genom handlingen, är ju bl.a ett solklart exempel på det). Och så är den väldigt ung, med ett ungt modernt pratspråk. Detta uppges vara en barn/tonårs-bok eller unga vuxna-bok. Vad jag kanske främst reagerar på är att karaktärerna som uppnått 18 års ålder beter sig som självupptagna, ansvarslösa och flamsiga fjortisar. Känns det realistiskt? Svårt att svara på, och säkert blir det inte alls rättvisande när jag skall bedöma en bok som unga av idag egentligen lämpar sig bättre att lämna ett omdöme för.

Var är Margo? Vem är Margo? Mystiska Margo...

Tillhör man den där gruppen "unga vuxna" av idag, gillar att nysta i ledtrådar, action, hänsynslösa biljakter, spänning, varvat med lite tänkvärt och ung humor(?) ge då den här boken en chans. För de flesta proffsrecensenter hyllar ju faktiskt Pappersstäder och anser att det är en fantastiskt gripande historia, men att den som en av dessa menar skulle visa prov på att John Green är en lysande "allåldersförfattare" har jag själv lite svårt att förstå. Men det var kul att få reda på vad "pappersstäder" är, där lärde jag mig något nytt (vilket man aldrig blir för gammal för, som det helt riktigt sägs). :)

Betyg: 2/5


Första kvartalet


Är det så som Anneli Jordahl skrev i artikeln "Landsbygd noir" i Ordfront av den 8 februari 2012:
"Glesbygden är tillbaka i svensk litteratur. Men livet på landet är inte vad det varit. En ny generation författare struntar i dialekter, naturlyrik, samhällsförändringar och vildmarksromantik. Istället skildrar de vischan som en förbannelse där vår tids svält är andlig."

~


Ur Minnesbok från 1899:

Första kvartalet av jordbruksarbeten m.m. under...

...Torsmånad (januari):
"Så snart slädföret det medgifver, taga vinterkörslorna sin början. Den på hösten upptagna mergeln utköres sålunda nu på åkern, sönderhackas så fint som möjligt samt utsprides, om jorden icke är betäckt med alltför djup snö; i motsatt fall upplägges den lasstals på åkern för att senare utspridas. Likaså verkställes vid denna tid mergling af kärr och mossar samt af ängar och gräsvallar. Sand utköres på styf och fuktig lerjord samt på kärr och dyjord. Sandjord förbättras genom påföring af lera. Sågstockar och timmer samt i öfrigt allt det virke, af hvilket man fordrar någon varaktighet, fälles från november till början eller slutet af februari. De fällda träden böra vid första tjänliga före framforslas. Likaså fortgå nu huggning af ved, gärdsel och stör samt hopsamling af vindfällen och utgallring af döda eller af insektslarver och dylikt angripna träd. Skogen fälles till svedjeland, där sådana med fördel kunna begagnas, såsom i trakter, där man har öfverflöd på barrskog, men brist på löfskog; efter åtskilliga bränningar växer då löfskog upp i stället för barrskogen, om de afsedda platserna fredas från betning. För att befordra bildandet af kärnis bör man skotta isen fri från snö. Spannmålen i magasinen och rotfrukterna tillses."

...Göjemånad (februari):
"Arbetena under denna månad äro en fortsättning på förra månadens och utgöras hufvudsakligen af: utkörning af gödsel och dy till komposterna på åkerfälten, dykörning till ladugården och stallet, mergel- och sandkörning, framforsling af timmer och annat virke, vedhuggning och vedkörning, transporter af spannmål och andra produkter, som skola afsättas, o.s.v. Is upptages och lägges på hög."

...Vårmånad (mars):
"Så länge föret varar, bör man icke försumma att utföra alla de körslor, som ännu ej medhunnits. Sålunda framforslas nu, där så ej redan skett, gärdselvirke, humlestänger, ved till sommarbehof, landsvägsgrus, sten till grundmurar, källare etc. Isupptagningen fortsättes, där så ske kan. Från aflägsna lador framköres höet till gården, i den mån utrymmet medgifver. Det framkörda timret bör, innan det hunnit torka, bilas och flänkas, och alla öfriga förberedelser vidtagas till de byggnadsarbeten, som man ämnar börja i nästa månad. Åkerbruksredskapen mönstras och sättas i fullt brukbart skick samt kompletteras efter behof. Båtar diktas och tjäras. Spannmålen omskoflas och skötes omsorgsfullt, hvilket blir allt angelägnare, ju mera vårvärmen börjar infinna sig. Utsädesspannmål samt klöfver- och gräsfrö omharpas, där så behöfves, samt profvas beträffande grobarheten. Ärter och bönor till utsäde handrensas. Afloppskanaler och diken hållas öppna, särskildt då snösmältningen börjar, och vattnet afledes från åkrar, som skola besås på våren. Mot vinterns slut bör man med skofvel bryta upp snödrifvor, som lagt sig på åkrarna, samt därefter beströ dem med aska, kolstybb eller sand. Med samma ämnen beströs frusna vattensamlingar på åkrar och ängar, sedan isen förut bräckts. Så fort fälten blifvit fria från snö, borttages genom räfsning eller öfverharfning af åkrarna den "pöls" ("snarp"), som bildar sig, om råggräset ruttnar."måndag 22 juni 2015

"Grumpy Cat: En butter bok av en sur katt"

Grumpy Cat
En butter bok av en sur katt
I Grumpy Cat: En butter bok av en sur katt blir man serverad en bitter blandning med charmiga tips om hur man väcker sin inre surpuppa.

Behöver jag nämna att resultatet blir de motsatta? Humor är väldigt individuellt, men själv hade jag hejdlöst roligt åt den här lilla pärlan till bok. Man läser den under en kafferast, men den håller för att titta lite i då och då även efteråt (vid behov). ;-)

Har tidigare på bloggen skrivit om själva bakgrunden till succén som skapats kring den rara katten med det trumpna utseendet här.


Baksidestext:
"Har du en dålig dag? BRA.
Grumpy Cat kan få dig på ännu sämre humör.
Den sura katten som fångat miljontals människors hjärtan och gjort världssuccé på internet har nu äntligen samlat sina bästa tips på hur du kan väcka din inre surpuppa till liv. Här finns underhållande bilder ur det privata fotoalbumet, inspirerande spel och aktiviteter och inte minst uppfriskande motton i sann butteranda. Grumpy Cats oemotståndliga tips gör även den som inte är född sur, just det, sur."

Jaha, och vad är det som är så roligt med det här då!? Kanske en del med bister uppsyn undrar. Nåja, inte måste man försöka analysera allting, speciellt inte humor. Man kan bara få låta det vara som det är, små skojiga bagateller som t.ex den här boken måste man enbart få unna sig bli road av utan kritiskt granskande eller buttra omdömen... Sorry "Grumpy Cat", boken lämnade mig med ett äkta leende som dröjde kvar länge.

"Varför känns det så varmt och mjukt inuti?
För att jag åt upp din hamster"
Grumpy Cat

Betyg: 4/5torsdag 18 juni 2015

"När en unge skulle ur boet / Ur malströmmens virvlar" av Maria Sandel

När en unge skulle ur boet
Ur malströmmens virvlar

Maria Sandel
En i år nyutkommen E-bok med två noveller av Maria Sandel (1870-1927): När en unge skulle ur boet / Ur malströmmens virvlarBlev verkligen glad då jag blev erbjuden detta recensionsexemplar från MIX Förlag, för dessa två på nytt utgivna korta noveller av Maria Sandel är helt klart något man önskar många kommer att återupptäcka.

Maria Sandel hör till de arbetarförfattare i början av 1900-talet som fört fram arbetarklassens livsvillkor under just den tiden i Stockholm. Miljöskildringarna, människorna och deras livsbetingelser känns smärtsamt realistiska och beskrivna på ett inifrånperspektiv. Som folklivsskildring borde detta ha ett stort värde för oss idag. Därutöver finner man stor behållning av de inlevelsefulla berättelserna, det handlar om starkt kämpande människor som lever under urusla, problematiska förhållanden, men som ändå lyckas upprätthålla något slags drägligt liv och en mänsklig värdighet, trots all misär. Allt beskrivs med stor ömhet, värme och humanism.

Med lätthet fängslas jag av detta och det får mig att leva mig in i hur det kan ha varit. Det är sorgligt och man blir rörd.

Sandels noveller och romaner tycks huvudsakligen givits ut på nytt under 70-talet. Svårt att sia om utifall det finns ett ökat allmänt intresse för att åter ta del av den här typen av arbetarprosa, men själv tror jag att intresset kommer att öka. Visserligen går vår tids ökade utanförskap inte att jämföra med den tidens utanförskap, men ändå finns det ju absolut något vi har att lära av hur det var förr. Även om de yttre omständigheterna är så vida annorlunda idag än då, så finns det något inom oss som känner samhörighet med den tidens tankar, känslor och strävan, ibland mot alla odds. Den arbetsmoralism, som blir så tydlig i dessa noveller, lever nog fortfarande kvar djupt i folksjälen, tror jag.Vad har skrivits av Maria Sandel?

1908: Vid svältgränsen och andra berättelser: skildringar ur stockholmslifvet. Två noveller ur denna utgivna på nytt som E-bok 2015; När en unge skulle ur boet / Ur malströmmens virvlar
1909: Familjen Vinge: en bok om verkstadsgossar och fabriksflickor
1913: Virveln. Nya upplagor år 1959 och 1975.
1919: Hexdansen. Utgiven på nytt som E-bok 2014.
1924: Droppar i folkhavet. Nya upplagor år 1978 och 2009.
1927: Mannen som reste sig

Maria.sandel


..."ingen känner som hon de tigande trälarna i förbannelsen, proletärkvinnorna, vilkas röst ännu aldrig hörts i litteraturen. Med kärv och bister enkelhet berättar hon deras levnads tunga sagor. Det är ingen utstuderad kammarestet, som för pennan i hennes böcker, hon har gått i de hårdaste av alla skolor: verklighetens. Nöden, kampen och segern har hon upplevat, och hon har stått öga mot öga med nederlagets spöke hon vet vad hon säger, och vad man hört henne berätta glömmer man aldrig." 
Martin KochVisst var det så, som den samtida litteraturkritikern skrev, att Maria Sandel själv upplevt mycket av det hon skrev om i sin egen vardag. Antagligen är det därför det blir så oerhört gripande, även så här långt senare.Beskrivning från förlaget:

"Rörande historier om fattigdom, kämpaglöd och tuffa beslut 
I en liten enrummare ligger sex små barn och sover fridfullt, ovetandes om framtiden. En mor och en far ser ner på sina små. Ett av barnen måste lämna dem, men vem skulle de välja? 
I en annan del av Stockholm sitter Emma och sliter med sin sömnad. Hon fryser och är hungrig, men det får lov att vänta. In kommer så barndomsvännen Ida, utmärglad och i förtvivlat behov av tröst och stöd. 
När en unge skulle ur boet samt Bland malströmmens hvirflar ingår båda i Maria Sandels novellsamling Vid svältgränsen (1908) som är författarinnans debutbok. Novellerna berör de fattiga arbetarnas svåra tillvaro och ständiga kamp i vardagen, förhållanden som den döva författarinnan, som själv levt i fattigdom under hela sitt liv, kände väl till. Med sitt inifrånperspektiv skildrar hon flera olika levnadsöden bland proletariatet i Stockholm under tidigt 1900-tal och ger läsaren en unik inblick i en värld präglad av svält, slit och svåra beslut, en levande bild av en för många främmande realitet. Kvinnorna ställs ofta i fokus i Sandels författarskap och hon backar inte för att ta sig an svåra och känsliga ämnen så som abort, frågor som var lika aktuella då som nu."


Min beskrivning av handlingen i korthet:

När en unge skulle ur boet: Familjen Månsson består av åtta medlemmar; en far och mor med sex små barn. Någon utanför familjekretsen har upplevt det som så att makarna borde skaffa plats åt någon av de sex barnen på barnhem, då deras börda överstigit deras förmåga ekonomiskt, och att de inte borde neka sådan hjälp i den belägenhet de för närvarande befinner sig i. Fadern och modern går om kvällen mellan sina sovande barn och försöker ta sig an den omöjliga uppgiften att välja ut det barn som skall skickas hemifrån.

Ur malströmmens virvlar: Emma Vidén är linnesömmerskan som hankar sig fram och försöker skapa ordning i sitt enkla liv trots ett bristfälligt boende och mycket små medel att kunna göra något åt sin situation. Sitt barn har hon som ensamstående tvingats lämna bort. På besök kommer Ida som befinner sig i ännu större svårigheter än Emma. Så småningom uppenbaras de kval och den beslutsångest Ida står inför.


Det här handlar om noveller i litet format som ryms inom 22 sidor, men trots det så är den känsla de skänker efter att ha läst dem så enormt mycket större, och jag tvivlar på om dessa berättelser kan lämna någon oberörd?

Betyg: 5/5

E-bok finns att köpa på:
Adlibris
Bokus
Cdon


Denna sommar ges Maria Sandels klassiska noveller ut samtidigt som tre nyskrivna noveller av andra nutida författare (se nedan). Länk till mynewsdesk: Sommarens digitala noveller från Mix förlag.
onsdag 17 juni 2015

"Mr Mercedes" av Stephen King

Mr Mercedes
Stephen King
I Mr Mercedes av Stephen King får vi stifta bekantskap med "F.d. krinsp. Hodges", d.v.s pensionerade f.d. kriminalinspektören Bill Hodges. Och de som så önskar har att se fram emot att detta bara är första delen i en planerad trilogi med Hodges i huvudrollen. Hårdkokt noir-thriller har den kallats. Fullt så hårdkokt/noir kan jag inte tycka det blir och för mig är det bara positivt, en förväntning som infriades.
Kommer själv däremot inte att följa upp denna trilogi, för mig räcker det med denna första del. Men jag tror absolut att de som uppskattar en viss typ av moderna kriminalromaner kommer att älska den här bokserien! TV-serie lär det tydligen också bli av detta framöver.

 I mitt tycke når inte alls den här thrillern upp i samma klass som senare böcker av författaren, som t.ex. Under kupolen, 11/22 1963, Doktor Sömn och Väckelse, men så är det ju också en annan typ av genre förstås. Skulle jag själv rekommendera en thriller av King, där färre övernaturliga element ingår, skulle valet bli: Dolores Claiborne.

Brukar normalt inte skumläsa böcker ens delvis, och i synnerhet inte böcker av Stephen King(!), men tyvärr tappade jag själv lite intresset för Mr Mercedes och fann mig just skumläsa vissa partier.

Deltog med boken i juni månads Spänningsutmaning och den fanns även med här på bloggen i form av inlägg för En smakebit på søndag. Och där kan man såklart även läsa mer om hur bokens handling beskrivs.

Betyg: 3/5


måndag 15 juni 2015

"Oceanen vid vägens slut" av Neil Gaiman

Oceanen vid vägens slut
Neil Gaiman
Lätt att fängslas av och svår att släppa är Oceanen vid vägens slut av Neil Gaiman.

Handling: Bokens huvudperson återvänder till sin gamla hemstad med anledning av en begravning, han återser sitt barndomshem och minns en flicka vid namn Lettie Hempstock, som påstod att dammen bakom hennes hus var en ocean. Mannen beslutar sig för att besöka huset där Lettie bott tillsammans med sin mor och mormor, han beger sig dit, sätter sig på en gammal nött bänk intill dammen och glömda minnen från det förflutna börjar komma åter. Här börjar huvudberättelsen som handlar om händelser som utspelade sig när mannen var en sjuårig pojke. Den berättelsen vill jag inte orda mer om just här, det bästa med en sådan här bok är troligen att veta så lite som möjligt innan man själv läser den. (För den som ändå vill veta lite mer om handlingen hänvisas till tidigare blogginlägg om boken här).


Själv upplevde jag romanen lite som ett konstverk, ett sådant där som man kan upptäcka nya detaljer hos, infallsvinklar och tankar kring, efteråt eller vid omläsning. Blev förvånad att upptäcka att det här var en sådan ovanlig bok som jag faktiskt skulle kunna tänka mig att läsa om, inte ofta just det händer för annat än gamla klassiker.

Har tidigare av författaren läst Amerikanska gudar och hade efter den ganska låga förväntningar inför detta andra försök (Neil Gaimans American Gods var ju en prisad roman från 2001). Oceanen vid vägens slut blev för mig ett uppenbart bevis på att man alltid skall försöka ge en författares böcker en andra chans, för; behövs det nämnas att jag blev övermåttan positivt överraskad?

Som den oerhört fantasifulla berättelse detta är, trollbinder den mig från första stund. Det här är verkligen en författare som kan skildra ett barns perspektiv makalöst inlevelsefullt - mycket skickligt gjort. Berättelsen fortskrider i ett filosoferande skimmer som berör vetenskap och det okända, om tiden och människans åldrar, minnena och det glömda; vävs in i handlingen på ett skickligt och hänförande vis som gör den här lilla boken så stor. Det är sagolikt, kusligt och återuppväcker minnen av den sorts magi som bara hör barndomen till - helt fantastisk läsupplevelse helt enkelt. Avslutningsvis, när man läst klart boken och lägger den ifrån sig, stannar den fortfarande kvar i tanken, det här är en bok man absolut inte glömmer.

Nu förstår jag varför Neil Gaiman fått kultstatus i vår tid, för visst kan jag äntligen inse vad man menar med att böckerna kan läsas "på många olika nivåer" - precis så är det med Oceanen vid vägens slut, oberoende av ålder; missa inte den!

Nå, är det här en vuxen- eller ungdomsroman? Enligt nätbokhandlare är det en "unga vuxna" (mysko begrepp) eller barn- och ungdomsroman, men vad jag nu utrönt av dagspressens intervjuer med författaren, omnämns den som hans "första vuxenroman på åtta år". Därtill får man väl anta att det är tidigare meriter som spelar in då klassificeringen gjorts av handlarna (innan jag började bokblogga skulle jag valt bort en sådan bok som inte ansetts som vuxenroman - trist men sant). Sen är det nog inte helt omöjligt att romaner om barndom felaktigt ofta klassificeras som "YA" alt. barn- och (tonår/)ungdom. Mystiskt även det i sig, för alla vet vi ju (om inte; läs Oceanen vid vägens slut) att vi har alla åldrar inom oss, hur gamla vi än blir.

Betyg: 5/5


lördag 13 juni 2015

Conspiracy

Arkiv X, tredje säsongen, spelades in 1995-1996. Tredje säsongens avsnitt:

 1. The Blessing Way 
 2. Paper Chip 
 3. D.P.O. 
 4. Clyde Bruckman's Final Repose 
 5. The List 
 6. 2Shy 
 7. The Walk 
 8. Oubliette 
 9. Niesi 
 10. 731 
 11. Revelations 
 12. War of the Coprophages 
 13. Syzygy 
 14. Grotesque 
 15. Piper Maru 
 16. Apocrypha 
 17. Pusher 
 18. Teso Dos Bichos 
 19. Hell Money 
 20. Jose Chung's "From Outer Space" 
 21. Avatar 
 22. Quagmire 
 23. Wetwired 
 24. Talitha Cumi


Baksidestext: 
Tredje säsongen av Arkiv X inleds med att agent  Mulder är rapporterad som saknad i New Mexico-öknen. När han slutligen återförenas med Scully tvingas de båda agenterna fly undan makter på högsta ort som vill tysta dem för alltid. Samma personer verkar även ligga bakom mystiska dödsfall i båda deras familjer. Konspirationsteorierna tätnar ytterligare när Mulder och Scully möter en grupp kvinnor som säger sig ha blivit bortförda... .

När tredje säsongen sändes var Arkiv X en av de absolut populäraste tv-serierna med enorma tittarsiffror världen över, och mängder av hängivna fans samlades för att utbyta egna konspirationsteorier.


Några ord om första avsnittet:

1. The Blessing Way: Efter föregående säsongs sista avsnitt, som inte helt ovanligt avslutades med en cliffhanger, startar en jakt efter Agent Mulder och regeringens stulna datafiler som försvunnit. Fox Mulder svävar mellan liv och död under tiden Scully i hans frånvaro känner visshet om att hennes samarbetspartner fortfarande lever.

"We predict the future. And the best way to predict it, is to invent it" - The Well-Manicured Man


fredag 12 juni 2015

"Karin Månsdotter - Hans majestäts nådiga frilla" av Maria Gustavsdotter

Karin Månsdotter
Hans majestäts nådiga frilla

Maria Gustavsdotter
Att läsa Karin Månsdotter: Hans majestäts nådiga frilla av Maria Gustavsdotter är ett snabbt och lätt sätt att ta till sig den historia som berör Karin Månsdotters liv. För egen del skulle nog Anna Sparres bok "Karin Måns dåter" nog ha passat mig bättre än denna. Kiosklitteratur är ofta uppskattad, själv har jag lite svårt för böcker som ger mig sådana vibbar och detta kändes lite så. Därmed inte sagt att det är dålig litteratur, allt som får oss att bli fängslade av en bok, eller vidare intresserad av ett ämne, är naturligtvis bra... Harlequin-stuk eller ej - alla har vi olika smak.

Har svårt för in i detalj återkommande beskrivningar av utseende, kläder och håruppsättningar, visst var det säkert en stor del av 1500-talets "frillors" liv just detta, men uppfattar det lite irriterande med ständigt återkommande blonda ljusa hår, så ljusa ögonfransar och ögonbryn så de knappt syns, bleka blå ögon, "ögon som var mycket blå och hyn som smultron och mjölk", o.s.v. För mig blir det lite tröttsamt i längden i kombination med sirapssöt romantik. Men den historiska biten är väldigt bra, detta gör att jag tycker den här historiska romanen är helt okej faktiskt och rekommenderar absolut den som är intresserad av att veta mer om Karin Månsdotter/Erik XIV att läsa den. De flesta kan nog känna att boken är synnerligen lättläst med sitt enkla språk, de korta kapitlen och tidsindelningen.

För den som vill veta mer om: Karin Månsdotter och Erik XIV.

Lite kuriosa kan det ju kanske vara att den gamla folkvisan "Liten Karin" gav upphov till att Karin Månsdotter kärvänligt kallades liten Karin av sin kommande gemål Erik. Den handlar alltså såklart inte om Karin Månsdotter, utan lär ursprungligen ha varit en katolsk martyrhistoria som därefter blivit en legend. Samtliga visor nedan är hämtade ur Eggelings Sångbok för ungdomsskolor, läroverk och hem, från 1898:

Liten Karin 
Sången är af sorg upprunnen,Men af sång är glädje vunnen. 
Folkvisa. Ej för långsamt, med innerlighet.

Och liten Karin tjänte på unga kungens gård;
Och liten Karin tjänte på unga kungens gård;
Hon lyste som en stjärna bland alla tärnor små;
Hon små.

Hon lyste som en stjärna
Allt bland de tärnor små.
Och unga kungen talte
Till liten Karin så;

"Och hör du, liten Karin!
Säg, vill du blifva min?
Grå hästen och gullsadeln
Dem vill jag gifva dig."

Grå hästen och gullsadeln
Dem passar jag ej på.
Gif dem din unga drottning,
Låt mig med äran gå!

"Och hör du, liten Karin!Säg, vill du blifva min?
Min rödaste gullkrona
Den vill jag gifva dig."

Din rödaste gullkronaDen passar jag ej på.
Gif den din unga drottning,
Låt mig med äran gå!

"Och hör du, liten Karin!
Säg, vill du blifva min?
Mitt halfva kungarike
Det vill jag gifva dig."

Ditt halfva kungarike
Det passar jag ej på.
Gif det din unga drottning,
Låt mig med äran gå!

"Och hör du, liten Karin!
Vill du ej blifva min,
Så skall jag låta sätta dig
I spiketunnan in."

Och vill du låta sätta mig
I spiketunnan in,
Guds änglar små de se, att jag
Oskyldig är därtill.

De satte liten Karin
I spiketunnan in,
Och konungens små svenner
De rulla henne kring.

Då kom det ifrån himmelenTvå hvita dufvor ner;
De togo liten Karin,
Och strax så blef de tre.

Sången får två ytterligare rader i en sångbok från 1947:

Så kom två svarta korpar dit upp från helvete;
De togo unga konungen, och strax så blev det tre.

En sång om Erik XIV skall också få vara med här:

Lifdrabanten och Kung Erik 
Andante.O. Lindblad.
"Gif akt! Hvem där? Hu, sjön är grön, och stjärnorna de skälfva.
Herr Erik lägg sig ned och sof, ty nu är klockan elfva".
Så talte lifdrabanten till kung Erik.
Men Erik gick så många steg, som slag hans hjärta slog;
Uppå Gripsholm än ingen blund hans heta öga tog.
Tungt är att vara konung utan krona! 
"Kung Erik kom till gallret fram, ty månen skrider fjärran.
Om det är du, så buga dig i stormen inför Herran".
Så talte lifdrabanten till kung Erik.
Och lifdrabanten krönte då hans hjässa med en krans,
Bland många brutna törnen där en härlig blomma fanns.
Och kransen kom med friden under stormen. 
Kung Erik sjönk på bädden ned och sof vid ljud af psalmer.
Nils Sture kom, så drömde han, och bar i handen palmer
Och kysste konungen med törnekronan.
Så är det sagdt, att samma natt kung Johans öga stod
Så öppet, som hans port var stängd, och såg sitt eget blod.
Men hur det var, må Gud allena veta. 
K. A. Nieander.
Liksom såklart även denna visa av Z. Topelius:

Karin Månsdotters vaggvisa för Erik XIV
Andante.A. F. Lindblad.

Sof, du stormiga hjärta, sof,
Sof i mitt lugna sköte!
Tyst omkring dig är skogens hof;
Eken susar Guds allmakts lof.
Sof, sof,
Sof i mitt sköte, sof, sof,
Dagen till möte!
Gud allena är ljus, men världen är natt.

Sof som förr vid din moders barm,
Sof på din fallna krona!
Höghet kyler, och guld gör arm,
Kärlek ensam är rik och varm.
Sof på din krona!
Gud kan försona.
Gud allena är ren, men vi gå i synd.

Sveriges rike är nu min famn:
Sof i ditt kungarike!
Hat går vilse, men tro ger hamn,
Sof välsignad i Herrens namn!
Sof till Guds rike!
Sorgerna vike!
Gud allena är hög, men vi äro stoft.

Z. Topelius.


För att från visorna återgå till boken... Det här är den första bok jag läser som är skriven av författaren Maria Gustavsdotter, boken publicerades 2010. Av författaren har även bl.a. utgivits del 4 i serien Släkten (Historiska Media); "Helenas hämnd", serien Prästdöttrarna; "Ulrikas bok" (del 1) och "Katarinas bok" (del 2), och serien "Fem pärlor till jungfruns krona" (trilogi med en därutöver fristående fortsättning).

Karin Månsdotter - Hans ...
Boken Karin Månsdotter: Hans majestäts nådiga frilla får av mig...

Betyg:

* *


måndag 8 juni 2015

"Kritikern" av Dean Koontz

Kritikern
Dean Koontz


Kritikern av Dean Koontz beskrivs på följande vis från förlaget Bra Böcker:

"Den bästsäljande författaren Cubby Greenwich har allt han kan önska sig; en framgångsrik karriär och en underbar familj bestående av frun Penny, barnboksförfattare och illustratör, sonen Milo samt hunden Lassie. Cubby vet att han inte borde bry sig om en dålig recension av en annars väldigt hyllad bok – trots att den är publicerad i landets största tidning samt skriven av den fruktade och tillbakadragna kritikern Shearman Waxx. 
Cubby beslutar sig således för att ignorera Waxx. Men så en dag råkar han stöta på honom på en restaurang när han äter lunch. Det som börjar som ett oskyldigt sammanträffande eskalerar snart till en fruktansvärd mardröm där Cubby och hans familjs liv är i fara. 
Spänningsmästaren Dean Koontz är tillbaka med en skrämmande thriller om vad som händer när en framgångsrik författare och omtyckt familjefader konfronterar en tillbakadragen kritiker och sociopat som svingar en alltför dödlig och giftig penna. Om du respekterar Shearman Waxx’s åsikt klarar du dig undan med karriären och livet i behåll. Om inte krossar han dig, din familj och allt du håller kärt."

Sedan detta bokbloggande startade för mig har väl ordet "spännande" knappats använts så flitigt i skrift förr... och nu går det bara inte att återigen göra bruk för det, Koontz thriller visade sig vara i allra högsta grad just rejält och ruggigt spännande. "Fängslande" är också ett bra ord för att beskriva den här boken, som är synnerligen svår att lägga ifrån sig. Egentligen kom jag inte på något med Kritikern att kritisera... rätt avvägda delar av humor, ruskig spänning, fantasifull mystik, enbart underhållande (inte undervisande) i handlingen smidigt instoppade existentiella frågor och ett perfekt slut. Helhetsupplevelsen blir en utmärkt underhållande lättsam och oavancerad mix.

Har läst och uppskattat det mesta jag läst av Dean Koontz, bl.a några ur bokserien med Odd Thomas i huvudrollen. Efter Kritikern blev man såklart återigen intresserad av att välja och vraka bland den uppsjö av romaner som utgivits av den här bästsäljande produktiva författaren (Internet Book List). Bara i serien om Odd Thomas har jag några kvar att läsa.

Dean Koontz böcker befinner sig inom området fantastik och därmed gör man inga anspråk på sannolikhet eller att karaktärerna skall framstå som speciellt verklighetstrogna. Vidare beskrivs de som spänningsromaner där scifi-inslag, okänd teknologi, skräck, övernaturligheter och mystik ingår. Men med de humor-inslag Kritikern bjuder på, skulle man gärna också lägga till humor förstås.

Något som tilltalar oss hundägare är förstås att en hund ofta får en ganska central roll i många av Koontz böcker och hundkaraktären beskrivs på ett inkännande vis som bara är behållning i sig. En godmodig hund (som genom den unga sonen i familjen får en fiffig förmåga - nämner såklart inte vad) finns även med i Kritikern. För övrigt är samtliga bokkaraktärerna oerhört underhållande, intressanta och ja... minst sagt; komplicerade och med udda bakgrund. Allra lustigast och jobbigast är antagligen en av birollerna; Cubbys agent Hud Jacklight. Humor och satir är nog de två ingredienser i den här boken som jag inte funnit på liknande vis i tidigare lästa böcker av Koontz, och det visade sig vara en utmärkt krydda till anrättningen.

Har tidigare skrivit om boken här: En smakebit på søndag.

Betyg:

* * * * *lördag 6 juni 2015

"Käre ledare - min flykt från Nordkorea" av Jang Jin-sung

Käre ledare:
min flykt från Nordkorea

Jang Jin-sung
I Käre ledare: min flykt från Nordkorea av Jang Jin-sung berättar författaren om hans och sin kamrats flykt från Nordkorea. Dessförinnan får vi veta vad som föranledde flykten och en redogörelse för Jang Jin-sungs liv innan detta inträffade. Slutligen får man ta del av hur hans liv i frihet som sydkoreansk medborgare ser ut idag.

Antagligen behöver man inte nämna att detta är en väldigt intressant bok och troligtvis ganska unikt viktig, då uppgifterna kommer från en avhoppare som fått insyn i vad som försiggått på högre nivå i detta slutna, väldigt egendomliga, land (Jang var en högt uppsatt tjänsteman i den nordkoreanska propagandaapparaten). Man förfasar sig när man i nyhetsflödet då och då får läsa om Nordkorea - man undrar; kan detta verkligen vara sant? Tyvärr är mycket sant, men som Jang Jin-sung skrev i en debattartikel i New York Times i april 2013 (citat hämtat från sid. 313 i Käre ledare):
"[Där hemma] finns det två Nordkorea: ett verkligt land och ett fiktivt, som skapats av regimen. Efter min flykt upptäckte jag dessutom ett tredje Nordkorea: ett teoretiskt. Detta är det Nordkorea som omvärlden skapat."
Det är väl just delvis av dessa anledningar sådana här skildringar är så värdefulla. Att den som sen framför uppgifterna verkligen har mod att göra det, är oerhört starkt gjort. Som framgår i bokens epilog sker det inte utan eftergifter, Jang Jins-sung har alltid poliseskort på grund av mordhot från Nordkorea, regimen där har aldrig upphört med att förfölja honom och han hotas ständigt i deras öppna medier. Tror inte alltid vi inser den enorma lycka som finns i friheten, såsom de som levt i den här typen av ofrihet gör, då de till slut får uppleva den.

Boken går rätt så lätt att läsa, själv kan jag tycka det blir lite jobbigt att ta sig igenom de partier som handlar om politiska strategier och intriger, delvis tror jag det beror på att det blir svårt med alla knepiga koreanska namn och att hålla isär alla inblandade personer/händelser i ett visst skeende. Men i stort tyckte jag detta var en oerhört intressant och gripande bok, som jag tror kan ge de flesta insikter om saker man inte kände till tidigare.

Läs om bokens beskrivning från förlaget Norstedts eller vad som skrivits om den på mynewsdesk.


Betyg: 4/5


fredag 5 juni 2015

Spooky

Arkiv X, andra säsongen, spelades in 1994-1995. Andra säsongens avsnitt:

 1. Little Green Men 
 2. The Host 
 3. Blood 
 4. Sleepless 
 5. Duane Barry 
 6. Ascension 
 7. One Breath 
 8. Firewalker 
 9. Red Museum 
 10. Excelsis Dei 
 11. Aubrey 
 12. Irresistible 
 13. Die Hand die Verletzt 
 14. Fresh Bones 
 15. Colony 
 16. End Game 
 17. Fearful Symmetry 
 18. Dod Kalm 
 19. Humbug 
 20. The Calusari 
 21. F. Emasculata 
 22. Soft Light 
 23. Our Town 
 24. Anasazi


Baksidestext: 
När andra säsongen börjar har Arkiv X-projektet blivit officiellt nedlagt. Scully undervisar på FBI Academy medan Mulder ifrågasätter inte bara sin jakt på sanningen utan även sina minnen kring systerns försvinnande. Men han får ny energi när Scully försvinner spårlöst - samtidigt som hans syster plötsligt visar sig vara i livet, och sanningen kring hans pappas inblandning i en hemlig organisation kommer i dagen. Spåren leder honom till öknen i New Mexico, där han upptäcker regeringens mest välbevakade och obehagliga hemlighet...
Några ord om första avsnittet:

1. Little Green Men: Fox Mulder är kommenderad att utföra ett trist övervakningsarbete och Dana Scully har blivit lärare (om än något uttråkad) på FBI-akademin, detta då Arkiv X stängts ned. Mulders tro på sanningen har försvagats, men han får återigen en anledning att leta efter den då en övergiven plats för SETI-programmet återaktiverats helt plötsligt och oförklarligt. Ensam beger han sig till Puerto Rico
 - där observatoriet är beläget - för att få klarhet i vad som hänt och eventuellt finna bevis för utomjordisk kontakt. Dana Scully lyckas lokalisera vart han begett sig och ger sig iväg för att söka upp honom innan någon, eller "något", hinner före.

"Trust no 1"